Handelsbetingelser

Betaling
Fyns Grafiske Værksted modtager betaling med PayPal og MobilePay via MyShop. Betaling vil først blive trukket på din konto, når varen afsendes.

Alle beløb er i DKK. Danske kroner og er inkl. moms.

Fyns Grafiske Værksted bruger en godkendt betalingsserver, der krypterer alle dine kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at man ikke kan aflæse dine informationer.

Levering
Fyns Grafiske Værksted leverer på alle hverdage, med ordre indgået inden kl. 12.00. Vi sender med Postnord, GLS eller DHL.

Reklamationsret
Der gives 2 års reklamationsret i henhold til købeloven. Vores reklamationsret gælder for fejl i materiale og/eller fabrikation.

Reklamationen gælder ikke fejl eller skader begået ved forkert betjening af produktet / ydelsen.

Fyns Grafiske Værksted vil dække returneringsomkostninger i et rimeligt omfang.

Ved returnering
Rettes henvendelse til og reklamationer sendes til:

Fyns Grafiske Værksted, Hans Jensens Stræde 18-20, 5000 Odense, Danmark

Der modtages ikke pakker sendt på efterkrav.

Refusion
Hvis der er aftalt refusion, så bedes I sende jeres bankoplysninger, så vi kan overføre det aftalte beløb.

Fortrydelsesret
Der gives 14 dages fuld returret på varer købt i vores Webshop.
Perioden regnes fra den dag, hvor du modtager ordren.

Returneringsomkostninger skal du selv afholde. Fortrydelse skal anmeldes til os senest 14 efter købet og fra fortrydelsen skal I senest 14 dage efter returnere forsendelsen. Meddelelsen skal gives pr. mail på fynsgrafiskevaerksted@gmail.com. I meddelelsen skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.

Varens stand, når du sender den retur
Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

Klagemuligheder – oversigt og links:
Har du en klage over et produkt, købt i vores Webshop, kan der sendes en klage til:

Center for Klageløsning
Nævnenes Hus, Toldboden 2
8800 Viborg

Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus: https://kpo.naevneneshus.dk/

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform.

Platformen findes her: http://ec.europa.eu/odr
Angiver du en klage her, skal du oplyse vores E-mail adresse: fynsgrafiskevaerksted@gmail.com

 

.

Terms of Trade

Payment

Fyns Grafiske Værksted / Funen Printmaking Studio receives payment with PayPal and Mobile Pay via My Shop. Payment will only be charged to your account when the item is shipped.

 

All amounts are in DKK. Danish kroner and is incl. VAT.

Funen Printmaking Studio uses an approved payment server that encrypts all your card information with SSL (Secure Socket Layer) protocol. This means that you cannot read your information.

 

Delivery

Funen Printmaking Studio delivers on all business days, with orders entered before 12.00. We ship via PostNord, GLS or DHL.

 

Warranty

A 2-year warranty is granted under the Purchase Act. Our right of complaint applies to defects in material and / or fabrication.

The complaint does not apply to errors or damage caused by incorrect operation of the product / service. Funen Printmaking Studio will cover return costs to a reasonable extent.

 

Upon return

The complaints are sent to:

Funen Printmaking Studio

Hans Jensen’s Straede 18-20

5000 Odense

Denmark

 

No parcels sent on demand are received.

 

Reimbursement

If there is a refund, please send us your bank details so that we can transfer the agreed amount.

 

Cancellation

14 days full return policy is given for goods purchased in our Web-shop.

The period is counted from the day you receive the order.

You must bear the return costs yourself.

Cancellation must be reported to us within 14 days of purchase and from the cancellation you must return within 14 days after the shipment.

The notification must be given per. email at fynsgrafiskevaerksted@gmail.com. In the notice you must clearly indicate to us that you wish to exercise your right of withdrawal.

 

The condition of the item when you return it

You are only liable for any deterioration in the value of the goods due to handling other than what is necessary to determine the nature, properties and manner of operation of the goods.

If the item is tried in addition to what is described above, we consider it used, which means that upon cancellation of the purchase you will only receive part or none of the purchase amount, depending on the trade value of the item.

 

Complaints – overview and links:

If you have a complaint about a product purchased in our Web-shop, a complaint can be sent to:

 

Center for Complaints

House of Commons, Toldboden 2

8800 Viborg

Denmark

 

You can appeal to the Center for Complaints through the Complaints Portal for the House of Commons: https://kpo.naevneneshus.dk/

 

If you are a consumer domiciled in another EU country, you can state your complaint in the EU Commission’s online complaint platform.

The platform can be found here: http://ec.europa.eu/odr

If you file a complaint here, please provide our Email address: fynsgrafiskevaerksted@gmail.com