Aktuel udstilling

BLODBAD

B.C. Meibom udstiller grafiske værker

4.09-30.09.2020

Fyns Grafiske Værksted er denne gang rammen om et historisk broderopgør med vores svenske naboer. Børge Meibom lader sig ofte inspirere af vores aktuelle historie og forstår at sætte den i perspektiv med den forgange historie, samtidig omdanner han den skrevne historie til billeder.

Historien kort:

Den 4. november 1520 lod den danske konge, Christian 2. (født 1481, regent 1513-1523, død 1559), sig hylde og krone som arvekonge af Sverige. Få dage efter den festlige kroning blev 82 af kongens modstandere henrettet i Stockholm den 8. og 9. november. Denne blodige begivenhed er siden blevet kaldt Det Stockholmske Blodbad og skaffede i øvrigt Christian 2. øgenavnet Christian Tyran i Sverige. Henrettelserne havde ikke den virkning, som Christian havde tiltænkt – tværtimod førte blodbadet til oprør, og allerede året efter mistede kongen herredømmet over Sverige.

B.C. Meiboms tanker om emnet:

Men hvad tænker man, mens man venter på at bøddeløksen skal falde? Var Det stockholmske Blodbad vild lovløshed? Hvem var og er de gode, og hvem repræsenterer ondskabens imperium? Er det altid magthaverne, der er på den rigtige side? Hvem har retten til historien? Det er nogle af de spørgsmål man kan stille. Udover Kongen spillede Bispen, Adelsmændene, rigsrådsmedlemmerne og vidnerne også deres roller i historiens gang.

Udstillingen er så aktuel som nogensinde når man ser sig rund i verden. Samtidig er den også aktuel fordi det i år er 500 år siden Blodbadet fandt sted

Alle er velkomne til at bese udstillingen.

Til åbningen vil vi bede vores gæster at udvise hensyn og holde afstand til hinanden, værnemidler haves.

BLOOD BATH
B. C. Meibom
4.09-30.09.2020

This time Fyns Grafiske Værksted is the setting for a historic controversy with our Swedish neighbors. Børge Meibom is often inspired by our history and knows how to put it in perspective with the past history, at the same time he transforms the written history into images.

 

Story short:
On November 4, 1520, the Danish king, Christian II (born 1481, regent 1513-1523, died 1559), was crown as heir to the throne of Sweden. A few days after the festive coronation, 82 of the king's opponents were executed in Stockholm on the 8th and 9th of  November. This bloody event has since been called the Stockholm Massacre and earned Christian II the nickname Christian Tyran in Sweden. The executions did not have the effect that Christian had intended - on the contrary, the massacre led to rebellion, and already the following year the king lost control of Sweden.

B.C. Meibom's thoughts on the subject:
What do you think while waiting for the executioner's ax to fall? Was the Stockholm Massacre wild lawlessness? Who were and are the good ones, and who represents the empire of evil? Is it always those in power who are on the right side? Who has the right to the story? These are some of the questions you can ask. In addition to the King, the Bishop, the Nobles, the Council of State and the Witnesses also played their roles in the course of history.
The exhibition is as current as ever when you look around the world. At the same time, it is also relevant because this year it is 500 years since the Massacre took place

Everyone is welcome to visit the exhibition.

For the opening, we will ask our guests to show consideration and keep their distance from each other.
Protective equipment is available.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[/et_pb_text]

 

Aktuel udstilling

UDEN TITEL

Kristian Vodder Svensson

7.8.2020-1.9.2020

Kristian Vodder Svensson har været en flittig gæst og grafiker på Fyns Grafiske Værksted i år. Det er der kommet 100 nye spændende litografier ud af. Da Kristian er uddannet på Det Fynske Kunstakademi i 2006, er det som at finde tilbage til en kær og skattet ven.

Kristian har bl.a. gjort sig bemærket ved at deltage i DR1 programmet Kunsten at blive snydt i 2018. Kristian var i stand til at kopiere et P. C. Skovgaard maleri fuldstændigt. 

Men Kristians egne værker er kendetegnede ved et væld af detaljer, og under dem mærker man en stor veneration for naturen. Hans værker sætter spørgsmålstegn ved vores verden, og den måde vi vælger at leve på, hvad er vi villige til at acceptere for at fortsætte vores livsstil?

Kristian er også kendt for adskillige vægudsmykninger, kurser og adskillige udstillinger i ind og udland.

Til denne udstilling byder vi indenfor til et udvalg af de nye litografiske værker og nye akvareller på 1. sal. Udstillingen er åben fra d. 7. august kl. 15:00-17:00, og slutter d. 1. september kl. 17:00.

 

Alle er velkomne til at bese udstillingen.

Til åbningen vil vi bede vores gæster at udvise hensyn og holde afstand til hinanden, værnemidler haves.

UNTITLE

Kristian Vodder Svensson
7.8.2020-1.9.2020

Kristian Vodder Svensson has been a diligent guest and graphic designer at Fyns Grafiske Værksted this year. 100 new exciting lithographs have come to live. When Kristian graduated from the Funen Art Academy in 2006, it's like finding a dear and cherished friend again.

Kristian has made a name for himself by participating in the DR1 program The Art of Being Cheated in 2018. Kristian was able to copy a P. C. Skovgaard painting completely.

But Kristian's own works are characterized by a wealth of details, and beneath them one feels a great veneration for nature. His works question our world, and the way we choose to live, what are we willing to accept to continue our lifestyle?

Kristian is also known for several wall decorations, courses and several exhibitions at home and abroad.

For this exhibition, we invite you to a selection of the new lithographic works and new watercolors on the 1st floor. The exhibition is open from 7 August at 15: 00-17: 00, and ends on September 1 at 17:00.

Everyone is welcome to visit the exhibition.
For the opening, we will ask our guests to show consideration and keep their distance from each other.
Protective equipment is available.