NYHEDER / NEWS

Det er ganske Vist….

Dronninglund Kunstcenter 19.07-27.09.2020

Fyns Grafiske Værksted er stolte over at være inviteret til denne udstilling sammen med Dansk Billedhuggersamfund. Som titlen “Det er ganske vist” indikerer, er noget givet på forhånd, og andet op til fri fortolkning. Da Fyns Grafiske Værksted har til huse vis a vis H. C. Andersens fødehjem i Odense, er denne titel i hvert fald meget velkommen for vores grafikere.

Rammerne
I 1974 mødtes en lille gruppe bestående af fem kunstnere for at oprette det, der skulle vise sig at blive til Fyns Grafiske Værksted i Hans Jensens Stræde 18 i en bygning, der blev stillet til rådighed af Odense Kommune. Ideen blev realiseret med støtte fra Fyns Amt og Odense Kommune. Da den daværende kulturminister Niels Mathiassen besøgte det nye værksted, bevilgede han på stående fod 100.000 kr. til køb af en dybtrykspresse. Det var tider….
Vores medlemstal er vokset til 300 kunstnere fra 20 nationer. Vi har værksteder, udstillinger, kurser i grafiske teknikker og Artist in Residence med gæster fra ind- og udland. Sådan er formidlingen af grafik og det store internationale netværk blevet en vigtig del af FGV.

Folkekunst og opfindsomhed
I dag har grafikken sprængt sine rammer. Vi har altid opfattet grafik som Folkekunst, der kunne reproduceres, sådan at alle ville have råd til ægte stykke håndtrykt kunst. Efter vores opfattelse var al rigtig grafik et stykke kunst, der havde været igennem en presse. Mens nogle af vores grafikere slet ikke bruger en presse, men trykker med en barren eller en ske. Mange har også smidt den hvide kant om billedet væk, og trykker helt til kant. Hver gang vi sætter grænser, bliver de overskredet af nogle der er mere opfindsomme.

Hvad er grafik så nu? Det er stadig trykt kunst, som kan sættes i produktion, så alle har råd til det. Men da mange nu trykker monotypier, må også denne opfattelse udvides. Altså må vi konstant spørge os selv; hvad er grafik?

Lene Leveau, daglig leder af Fyns Grafiske Værksted

NEWS

This  is true….

Dronninglund Art Center 19.07-27.09.2020

Fyns Grafiske Værksted is proud to be invited to this exhibition together with the Danish Sculptor Society. As the title indicates, something is given in advance, and second up for free interpretation. Since Funen Printmaking Studio is locatedvis a vis H. C. Andersen’s birthplace in Odense, this title is certainly welcome for our artists.

The framework
In 1974, a small group of five artists met to create what would turn out to be Funen’s Graphic Workshop in Hans Jensen’s Street 18 in a building made available by the Municipality of Odense. The idea was realized with support from Funen County and Odense Municipality. When the then Minister of Culture Niels Mathiassen visited the new workshop, he on a standing basis allocated DKK 100,000 for the purchase of a printing press. Those were the days….
Our membership has grown to 300 artists from 20 nations. We have workshops, exhibitions, courses in graphic techniques and Artist in Residence with guests from home and abroad. This is how the dissemination of prints and the large international network has become an important part of FGV.

Folk art and ingenuity
Today, the graphics have blown its frame. We have always conceived of graphics as Folk Art that could be reproduced so that everyone would be able to afford a real piece of hand-printed art. In our opinion, all the real graphics were a piece of art that had been through a press. While some of our graphic artists do not use a press at all but print with a barren or a spoon. Many have also thrown away the white edge of the image, pushing all the way to the edge. Each time we set boundaries, they are exceeded by some who are more inventive.

What is printmaking now then? There is still printed art that can be put into production, so everyone can afford it. But since many are now printing monotypes, this view must also be expanded. Thus, we must constantly ask ourselves; what is printmaking?

Lene Leveau, general manager of Funen Printmaking Studio

IN FROM THE MARGINS

The Funen Printmaking Studio are delighted to announce they have been selected for Creative Europe funding to support the forthcoming project, In from the Margins.

In from the Margins is a three-year programme working with artists with experience of displacement; exchanges of their work; and engagement with refugees, schools and wider communities.

This project will create Europe’s first network of Studios of Sanctuary, offering opportunities for 30 artists from refugee and migrant backgrounds to take up supported residencies in internationally recognised print studios: Edinburgh Printmakers, Scotland; Cork Printmakers, Ireland; AGA Lab, Amsterdam, Netherlands; Funen Printmaking Studio, Odense, Denmark; and the International Centre of Graphic Arts, Ljubljana, Slovenia.

These organisations all have a strong history of social engagement, based in multi-cultural cities on the margins of Europe, either on coastal fringes or in the far East of Europe.

This project will bring the work of refugee and migrant artists ‘in from the margins’ to mainstream programming and look for ways to explore and celebrate cultures and artistic traditions which are marginalised by the Western artistic canon.

In from the Margins emerged from discussions from a previous collaboration between the partners – all print studios with civic aims – supported by British Council, Creative Scotland and The City Council of Odense.

The Creative Europe programme is an initiative of the European Commission’s Education, Audio-visual and Culture Executive Agency (EACEA).

 

New Members:

Jan Agerbo

Birgith Themberg Anthon

Birte Brostrøm

Helga Bugge 

Birgitta Hallberg

Line Qing Hansen

Gitte Lea Jensen

Annette Juel

Helle Bjørnebo Neidhardt

Vivian Rose

Mie Rosenkilde

Inga Vestergaard Sørensen

Camilla My Vinter Thorsen 

 

NORDISK GRAFIK TRINNALE  2020

Fyns Grafiske Værksted deltager på Nordic Grafik Triennale i Nörköping i Sverige 23-26 januar 2020. Fire af vores medlemmer deltager med grafiske værker og daglig leder Lene Leveau og formanden Elmar Mønster deltager i nordisk møde med alle de andre nordisk grafiske værksteder og uddannelsesinstitutioner.

Rejse og ophold er støttet af Nordic Culture Point.

 

Funen Printmaking Studio participated in the Nordic Print Triennale in Norköping, in Sweden from the 23rd  to the 26th of January 2020. Four of our members artworks have been accepted at the Triennale, and our manager Lene Leveau and the president Elmar Mønster take part in the meeting with the other Nordic Printmaking Association and Fine Art Academies.

Travel and accommodation are supported of the Nordic Culture Point.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er ganske vist

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boernegrafik